google-site-verification=9VOZgimJANsgs_Dq-9l_ihQZYb13BCS2pPhLfPJhbIU
top of page

มาตรการหลักป้องกัน Covid-19 ระลอกใหม่

Updated: Dec 26, 2022

ฉบับคลินิกเสริมความงาม


ขณะนี้การใช้ชีวิตประจำวันล้วนได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ทั้งสิ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การใช้ชีวิตของผู้คนขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเริ่มปรับตัวกับการรับมือโควิด-19แต่การระบาดโควิด-19 ในบ้านเราระลอกใหม่ทำให้ต้องมีการเข้มงวดอีกครั้ง

วันนี้ InnovationBeauty มาพร้อมมาตรการคลินิกเสริมความงาม การรับมือกับ

โควิด-19 มาดูกันเลยมาตรการคัดกรอง

-จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด สำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ทั้งนี้ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5องศาเซลเซียสและไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ


-ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณส่วนให้บริการห้องสุขา และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอมาตรการบริการ

-พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างให้บริการ โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจำเคาน์เตอร์ต่างๆ

ต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% ก่อนและหลังให้บริการ


-จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคเช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า FaceShield ให้พนักงานทุกคน และรองเท้าสะอาดหรือถุงคลุมรองเท้าสำหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าห้องหัตถการ


-งดเว้นบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งหรือเลือด โดยเปิดให้บริการได้เฉพาะบริเวณผิวหนังและการผ่าตัดเล็กแบบไม่ดมยาสลบ


-งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถทำความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้-การตรวจหรือปรึกษาโดยแพทย์/พยาบาล รับบริการได้ 1 คนต่อ แพทย์หรือพยาบาล 1 ท่าน โดยมีการรักษาระยะห่างบุคคล (Social Distance) เสมอ


- บริการหัตถการต่างๆ มีการแยกห้องผู้รับบริการ ห้องละ 1 คน ผู้ให้บริการมีการสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield และสวมถุงมือทุกครั้ง


-จัดให้มีการชำระค่าบริการแบบออนไลน์ จัดทำเอกสารแนะนำบริการ/ใบเสร็จ/ใบนัดตรวจ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากชำระด้วยเงินสดหรือต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ พนักงานต้องใส่ถุงมือมาตรการเว้นระยะห่าง

-ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้แออัดด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในคลินิก


-จัดให้มีฉากกั้น (Counter Shield) ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ณ จุดต้อนรับ จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดให้บริการอื่นๆ และให้ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและพื้นที่รอคิว ที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร


-พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้าออนไลน์ หรือโทรศัพท์ เพื่อลดความแออัดมาตรการทำความสะอาด

-ให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ถาดใส่เงินทอน ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ราวจับ ราวบันได จุดบริการ โต๊ะ เคาน์เตอร์อุปกรณ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาด

4 views0 comments

Comments


bottom of page