ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 “ ร่วมมือร่วมใจ คืนต้นกล้า สู่ป่าชายเลน”

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู สมุทรปรากร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562